Vet du at mange skader på hjemmekontor ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen?
Nyhetsbrev - Skader på hjemmekontor:

Vet du at mange skader på hjemmekontor ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen? Vi viser til vårt tidligere nyhetsbrev om hjemmekontor, se https://www.lovende.no/nyhetsbrev/nye-regler-for-hjemmekontor hvor vi i tillegg til å informere om lovgivers nye regler for hjemmekontor, la ved en anbefalt mal til bruk som vedlegg til arbeidsavtaler ved fast bruk av hjemmekontor. Vi ønsker å gjøre abonnenter på våre nyhetsbrev oppmerksom på at Hålogaland lagmannsrett nylig har avsagt en dom som er viktig å kjenne til ved bruk av hjemmekontor. Den ferske dommen viser at yrkesskadeforsikringen bare gjelder hvis hjemmekontor er «nødvendig». Høyesterett ville ikke behandle saken, og dommen er derfor rettskraftig. Les sammendrag av dommen her: «En ansatt i Fellesorganisasjonen ble skadet på vei til bilen før hun skulle videre på jobb. Hun hadde arbeidet på hjemmekontor på skadedagen. Spørsmålet var om hun var på reise mellom to arbeidssteder, slik at yrkesskadedekningen var aktivert på skadetidspunktet, jf. folketrygdloven § 13-6 andre ledd og trygderettspraksis knyttet til skadedekning ved bruk av hjemmekontor. Lagmannsrettens flertall la til grunn at det skal foretas en der og da-vurdering av om arbeidet på hjemmekontor var nødvendig på skadedagen. Etter en konkret vurdering fant flertallet at arbeidet hjemmefra ikke var nødvendig den aktuelle morgenen. Konklusjonen var dermed at yrkesskadedekningen ikke var aktivert på skadetidspunktet. Mindretallet la til grunn nødvendighetsvurderingen måtte knyttes mer generelt til stillingens art, og ikke til om det var nødvendig å jobbe hjemme skadedagen. Mindretallet la til grunn at arbeid på hjemmekontor generelt var nødvendig i hennes stilling, og at det da ikke skulle foretas en «der og da»-vurdering om det var nødvendig for henne å jobbe hjemmefra skadedagen». Dette er et eksempel på at våre rettsregler ikke er i pakt med vår tidsalder. Dagens praksis ble utformet på 1970-tallet med arbeidsdager uten internett og PC og forskrift om hjemmekontor… Det kreves en lovendring for at yrkesskade på hjemmekontor omfattes av yrkesskadeforsikringen og vi er kjent med at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har sendt et felles brev til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Her krever de lovendring for å sikre at arbeidstakere på hjemmekontor omfattes av yrkesskadeforsikringen.