Om oss
Advokatene Annicken Iversen og Heidi Lill M. Oppegaard har tilsammen 40 års erfaring blant annet fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Virke, og har omfattende kunnskap om det private næringslivet. Begge har arbeidet i ledende stillinger i frivillig, privat og offentlig sektor. Begge har undervisningskompetanse fra henholdsvis Politihøgskolen og BI, og bred erfaring fra styrearbeid. Vår spisskompentanse er arbeidsrett, strafferett og kontraktsrett. Vi innehar en sterk forhandlerkomptanse.
In English:
The lawyers Annicken Iversen and Heidi Lill M. Oppegaard, partners in Advokatfellesskapet Lovende, have togheter 40 years of experience, among others from the employers' organization NHO and Virke, and have extensive knowledge of the private business. Both have worked in senior positions in the private, voluntary and public sectors. Both have instruction and teaching expertise, for example from the Police Academy and The Norwegian Business School. Both have experience from board work. Our expertise is labor law, criminal law and contract law. We have strong negotiation experience and expertise.
Annicken Iversen
Advokat MNA
Advokat Iversen
Telefon
+47 992 07 731
E-post
advokativersen@lovende.no
Om Annicken
Annicken har lang erfaring som advokat og forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening. Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Annicken har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken har 15 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.

Annicken har med sin erfaring dokumentert at hun har evne til effektivt å sette seg inn i problemstillinger, gi tydelige svar og oppnår resultater. Annicken tenker strategisk, analytisk og taktisk.
CV
2018
Styremedlem og nestleder i Romerike Krisesenter IKS
2009 – 2018
Advokat og forhandler i Byggenæringens Landsforening i NHO.

Spesialist i den kollektive og individuelle arbeidsretten. Advokat for medlemmene blant annet ved nedbemanning og omstilling, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold, innleie, sykefravær, HMS og arbeidstid. Prosederte arbeidsrettslige tvister og holdt kurs.

Ledet og hadde overenskomstansvar ved tarifforhandlinger. Samarbeidet, og har god dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Svært god kunnskap om allmenngjøring og utsendingsdirektivet (reise, kost og losji). Overenskomstansvarlig for Byggfagoverenskomsten. EU rettslige problemstillinger, European Labour Law Academy.
2011 – 2018
Styreverv i AKAN
2008
Advokat og forhandler i arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO
2001 – 2009
Politidirektoratet, politiinspektør ved seksjon organisert kriminalitet.

Koordinerte grensekryssende prosjekter mot organisert kriminalitet. Faglig ansvar for saker relatert til menneskehandel og vold i nære relasjoner, narkotikakriminalitet/ kriminelle gjenger. Deltok i arbeidet med utvikling av politimetoder. Hadde tett dialog med politisk ledelse, skrev håndbøker og holdt kurs. Mediehåndtering.

Internasjonal erfaring fra Europarådet, Interpol, OSSE og FN ved deltakelse i arbeidsgrupper og foredragsvirksomhet.
1993 – 2001
Påtalejurist ved Romerike, Trondheim og Rjukan politidistrikt.

Etterforskningsleder i store og alvorlige straffesaker. Benyttet utradisjonelle etterforskningsmetoder. Prosederte i tingrett og lagmannsrett. Beslutningsansvar ved døgnvakt som politimesterens stedfortreder. Utlendingssaker ved Gardermoen flyplass. Opplæring av nye politifullmektiger. Mediehåndtering.
Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Advokat MNA
Advokat Oppegaard
Telefon
+47 951 13 124
E-post
advokatoppegaard@lovende.no
Om Heidi Lill
Heidi Lill har lang erfaring fra hovedorganisasjonen Virke, som advokat, som leder, og fra arbeid med forretningsmessig utvikling. Heidi Lill har bred erfaring fra organisasjonslivet, bla som generalsekretær i Lions Norge og som nestleder i Foreningen Ridderrennet og Lions Førerhundskole og mobilitetssenter. Heidi Lill har undervist på BI.

Juridisk embetseksamen i tillegg til omfattende ledererfaring. Solid kunnskap innen organisasjon, handel og service sektoren, familie eide bedrifter, prosjektledelse, markedskommunikasjon B2C, B2B i tillegg til kjededrift. Strategisk og analytisk kompetanse koblet med god gjennomføringsevne. Resultatorientert og beslutningssterk med tydelig, delegerende og motiverende lederstil. Nordisk og internasjonal erfaring.
CV
2018
Styreleder i Ludens Reklamebyrå
2018
Personvernombud for begravelseskjeden Jølstad.
2018
Eier og advokat i advokatfirma Mollestad Oppegaard AS.
2017
Etablerte advokatfirma Mollestad Oppegaard som et sideselskap til Curonova for å kunne tilby juridisk prosedyre til våre klienter.
2016
Ansatt som daglig leder i Curonova Norge, et nyetablert omstillingsselskap i Norge. Jobbet med arbeidsrett, omstilling og GDPR.
2010
Ansatt som Generalsekretær i Lions Norge, med ca. 11 000 medlemmer fordelt på ca. 440 lionsklubber i Norge. Bredt internasjonalt samarbeid.
1996
Ansatt i HSH, nå Hovedorganisasjonen Virke. Jobbet som advokat, spesialist i den kollektive og den individuelle arbeidsretten. Representerte Virke sine medlemmer i retten med oppsigelses - og avskjedssaker samt fusjoner, herunder virksomhetsoverdragelsesrelaterte spørsmål. Samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, herunder tariffavtaleforhandlinger. Fusjoner av selskapene med ulik personalpolitikk var en viktig del av mine arbeidsoppgaver

Min siste stilling i Virke var som bransjedirektør for Virke Service. Rapporterte til toppledelsen i Virke. Satt i ledergruppen i Virke, med det ansvaret det innebærer for hele hovedorganisasjonen. Heidi Lill hadde en sentral rolle når det gjaldt vekststrategi/fusjoner samt tilbudet til familieeide bedrifter.
1992
Ansatt i APO  (Arbeidsgiverforening for Private Virksomheter i offentlig Sektor). Juridisk og strategisk rådgivning til medlemmene.