Nye regler om hjemmekontor for arbeidstakere innenfor EØS land og Sveits
Nyhetsbrev, august, 2023:

De siste tiår har det skjedd en teknologisk og samfunnsmessig utvikling som har bidratt til at hjemmekontor har blitt en vanlig praksis, og vi får stadig henvendelser som viser at stadig flere ønsker å arbeide på hjemmekontor i utlandet. Vi ønsker å gjøre våre klienter oppmerksom på at 1. juli 2023 fikk vi nye regler om tilknytning til trygdeordninger ifm. hjemmekontor for arbeidstakere innenfor EØS og Sveits. Avtalen åpner for at arbeidstaker kan ha mer hjemmekontor i landet vedkommende bor i, og likevel være tilknyttet trygdeordningen i det landet der arbeidsgiver holder til. Det er viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til hvilket lands lover som vil være gjeldende i arbeidsforholdet ved arbeid fra utlandet. Er det lovgivningen i det landet arbeidsgiver holder til i, eller i det landet arbeidstaker arbeider fra man må forholde seg til? Den forannevnte avtalen gjelder bare for arbeidstaker som arbeider i to land, der det ene er landet arbeidsgiveren holder til i, og det andre er landet der arbeidstaker bor og jobber på hjemmekontor i. Dersom arbeidstaker har flere arbeidsgivere, må disse holde til i det samme landet. Avtalen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Ved å trykke på linken ser du hvilke land som har signert avtalen, https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland Dette er reglene Hvilket lands trygderegler som gjelder for arbeidstaker, avhenger av hvor mye vedkommende jobber i det landet arbeidstaker bor i. Etter de vanlige reglene er arbeidstaker tilknyttet trygdeordningen i bostedslandet sitt dersom arbeidstaker utfører 25 prosent eller mer av arbeidet sitt der. Dette gjelder også hvis man arbeider på hjemmekontor. Den nye avtalen åpner for at arbeidstaker kan velge å være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiveren holder til, så lenge arbeidstaker utfører under 50 prosent av arbeidet på hjemmekontor i landet arbeidstaker bor i. Den nye avtalen gjelder fra 1. juli 2023 Avtalen gjelder fra 1. juli 2023 for Norge og de andre landene som har signert avtalen før denne datoen. I land som signerer senere, gjelder avtalen fra og med måneden etter de signerer. Slik søker du Hvis arbeidstaker ønsker å være tilknyttet trygdeordningen i landet der arbeidsgiveren holder til, må det søkes om dette. Både landet der arbeidsgiver holder til og landet arbeidstaker jobber og bor i, må ha signert avtalen. For å kunne søke, må arbeidstaker ha en avtale med arbeidsgiveren om hvor mye arbeidstaker skal arbeide på hjemmekontor. Dersom arbeidstaker er ansatt hos en eller flere norske arbeidsgivere, og ønsker å være medlem i folketrygden, må vedkommende sende en søknad til NAV, https://www.nav.no/soknader#medlemskap-i-folketrygden-under-opphold-i-eos-eller-sveits Hvis arbeidstaker er bosatt i Norge og ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver, og ønsker å være tilknyttet trygdeordningen i det andre landet, må arbeidstaker ta kontakt med trygdemyndighetene der. Når må du sende søknad til NAV? Dersom arbeidstaker søker om å være medlem i folketrygden etter denne avtalen, vil medlemskapet som hovedregel gjelde fra datoen NAV mottar søknaden. Arbeidstaker kan likevel få en avtale for en periode tilbake i tid hvis alle avgifter har blitt betalt i Norge. Hvor langt tilbake i tid arbeidstaker kan få en avtale, avhenger av når vedkommende søker.

 • Søkes det før 30. juni 2024, kan arbeidstaker få innvilget søknaden i inntil 12 måneder tilbake i tid, men tidligst fra 1. juli 2023.

 • Søkes det etter 30. juni 2024, kan arbeidstaker få innvilget søknaden 3 måneder tilbake i tid.

Du kan få en avtale for inntil tre år om gangen. Arbeidsrettslige vurderinger for norske arbeidsgivere Vi minner om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker arbeider på hjemmekontor i utlandet, men at dette er ikke noe arbeidstaker ensidig kan kreve. Blir arbeidsgiver og arbeidstaker enige om at arbeidstaker skal arbeide i utlandet, og dette skal vare i lenger enn en måned, så må det inngås en skriftlig arbeidsavtale før avreise iht. Arbeidsmiljøloven § 14-7- om utenlandsstasjonert arbeidstaker Arbeidsavtalen skal i tillegg til informasjon som nevnt i Arbeidsmiljølovens § 14-6, minimum inneholde følgende:

 • varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,

 • valutaen vederlaget skal utbetales i,

 • eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,

 • eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise

I tillegg anbefales at det inngås en skriftlig avtale om hjemmekontor, se utkast for dette i vårt nyhetsbrev https://www.lovende.no/nyhetsbrev/nye-regler-for-hjemmekontor. For arbeidstakere som arbeider utenlands må innholdet i avtalen om hjemmekontor være tilpasset reglene i det landet arbeidstaker skal arbeide. Dette må du huske på hvis hjemmekontor i utlandet vurderes:

 • Avklar medlemskap i folketrygden

 • Sjekk forsikringer

 • Sjekk regler for personvern

 • Sørg for at det inngås skriftlig avtale om utenlandsoppholdet

 • Avklar hvilket lands lover som er gjeldende

 • Ha kontroll på rapportering, trekk og arbeidsgiveravgift

Har du spørsmål til dette ikke nøl med å ta kontakt med oss.