Fra permittering til oppsigelse
Nye vurderinger: Mange virksomheter går nå inn i en fase hvor de må gjøre vurderinger og ta konkrete grep knyttet til høstens behov for arbeidskraft.

Mange virksomheter går nå inn i en fase hvor de må gjøre vurderinger og ta konkrete grep knyttet til høstens behov for arbeidskraft. For mange vil løsningen være å si opp ansatte.

Vi har utarbeidet følgende 10 tips til arbeidsgivere som skal gå fra permittering til oppsigelse:

1. Beslutning om nedbemanning må være forankret i ledergruppe og styre. Det må dokumenteres et varig redusert behov for arbeidskraft.

2. Utarbeid en oversikt som viser hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. For eksempel hvilken nøkkelkompetanse er nødvendig. Husk å følge loven og hovedavtalens krav til saksbehandling. Særlige regler for masseoppsigelser og lovpålagt drøfting med tillitsvalgt.

3. Etabler en god og jevnlig dialog med de tillitsvalgte/ansattes representant.

4. Arbeidsgiver skal beslutte kriterier for utvelgelsen, om mulig i samarbeid med tillitsvalgte. Eksempelvis ansiennitet, kvalifikasjoner, egnethet, alder og sosiale forhold.

5. Det er viktig med forutsigbar, konsekvent og tilstrekkelig informasjon både internt og eksternt. Ta hensyn til arbeidstakernes reaksjoner og opplevelser i endringsprosessen. Ulike reaksjonsmønstre og faser må ivaretas.

6. Arbeidsgiver må sikre saklig grunnlag for oppsigelse. Tilby annet passende arbeid der hvor det er aktuelt. Begrunn utvelgelsen og foreta en interesseavveining mellom virksomheten og arbeidstakers behov.

7. Arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte med arbeidstaker før oppsigelse kan besluttes. Opplys om arbeidstakers rett til å ha med rådgiver i møte.

8. Husk korrekt utformet oppsigelse. Oppsigelsen må leveres personlig eller sendes rekommandert. Permitterte arbeidstagere som mottar oppsigelse, har rett til arbeid og lønn i oppsigelsestiden.

9. Arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Vær oppmerksom på at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til saken er rettslig avgjort.

10. HUSK referat fra alle møter, dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon.

Er det aktuelt med en sluttavtale, les våre tips her

Se intervju om sluttpakker i Finansavisen: https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/09/22/7569432/okt-bruk-av- sluttpakker-mange-har-urealistiske-forventinger

Er det aktuelt å tilby karriererådgivning (outplacement) til deres ansatte i forbindelse med nedbemanning og/eller inngåelse av sluttavtaler - vil vi sterkt anbefale vår samarbeidspartner, Karrierepartner AS.

Selskapet har de siste 15 år bistått over 15 000 ledere og medarbeidere over i nye stillinger og håndterer enkelt kandidater så vel som større nedbemanningsprosesser. Selskapet tilbyr individuelle outplacement programmer, karriererådgivningskurs samt økonomisk rådgivning. Se: www.karrierepartner.no

Flere ansatte ønsker å flytte hjemmekontoret til sin feriebolig i utlandet. Vi er intervjuet i JUS bilaget til Finansavisen vedørende dette: https://finansavisen.no/nyheter/jus/2021/05/27/7663826/ansatte-drommer-om-a- flytte-hjemmekontoret-til-utlandet-kan-gi-bade-skatte-og-avgiftssmell

Annicken og Heidi Lill ønsker alle våre abonnenter en riktig god og varm sommer.

Vi ser frem til å se dere i øynene igjen.