Viktige endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021
Aktuelle lovendringer: Vi har laget en oversikt over aktuelle lovendringer, samt en nylig avsagt Høyesterettsdom hvor nedre grenser for seksuell trakassering ble satt.

Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Vi har laget en oversikt over aktuelle lovendringer, samt en nylig avsagt Høyesterettsdom hvor nedre grenser for seksuell trakassering ble satt.

Styrket vern for forretningshemmeligheter

Norges første lov om vern av forretningshemmeligheter trer i kraft 1. januar. Den nye norske loven om forretningshemmeligheter, gjennomfører EU-direktiv 2016/943 i norsk rett og innebærer at norsk regelverk om vern av forretningshemmeligheter kommer på nivå med det som gjelder i EU. Loven klargjør og styrker beskyttelsen av forretningshemmeligheter.

De viktigste endringene er knyttet til:

  • Definisjonen av forretningshemmeligheter

  • Hvilke handlinger som utgjør krenkelser av forretningshemmeligheter

  • Håndhevingsmidlene som kan iverksettes når forretningshemmeligheter krenkes

Loven viderefører i stor grad gjeldende rett, men klargjør vernets innhold og rekkevidde ved at regler som er utviklet av domstolene nå fremgår mer uttrykkelig av loven. Regelverket om håndheving blir mer detaljert og nyansert enn etter eldre regler. Loven inneholder enkelte overgangsregler, som suppleres av en forskrift som nærmere avklarer hvilke saker som skal dekkes av den nye loven.

Ny arvelov

Den nye arveloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, med ikrafttredelse 1. januar 2021. Hovedtrekkene i arvelovgivningen beholdes. Det betyr blant annet at ektefeller og samboere beholder sin arverett omtrent som i dag, livsarvingene (barn og barnebarn mv.) styrker sin rett til arv, og arvelaterens testasjonskompetanse utvides gjennom en forenkling av reglene. Størst endring er det i reglene om skifte. Arvinger som skifter privat, får mer veiledning direkte i loven.

De viktigste endringene er:

  • Pliktdelsarv for livsarvinger er øket.

  • Større mulighet til å fordele bestemte aktiva.

  • Mulighet til å gi bort fast eiendom fra uskiftebo.

  • Retten til uskifte faller bort ved inngåelse av samboerskap.

  • Forenklet opprettelse av testamente.

  • Forenklet regel om avkortning i arv.

Du kan lese mer om endringene i arveloven på våre hjemmesider www.lovende.no

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. Videre har Finansdepartementet fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 420 kroner. Forskrift om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. januar 2021.

Naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforhold økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Det innføres videre skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

Egen pensjonskonto

Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft fra 1. januar 2021. Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver. Lovreglene om egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget våren 2019.

Trykk på linken så finner du alle regelendringene, sortert etter departement. https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/endringer-i-lover-og- forskrifter-fra-1.-januar-2021/id2791284/

Nylig avsagt Høyesterettsdom; Seksuell trakassering

Den 22.12. 2020 falt landets første Høyesterettsdom i en metoo-sak. Dommen gir prinsipielle avklaringer om hvordan den nedre grensen for seksuell trakassering må trekkes. Arbeidsgivere må stramme opp sine etiske retningslinjer og varslingsregler for å unngå uønsket adferd, erstatningstap samt renommetap.

Dommen vil få betydning for hva som vurderes som uakseptabel oppførsel på norske arbeidsplasser.

Denne ferske dommen fra Høyesterett vil ha stor prinsipiell interesse, og være retningsgivende for det nye lavterskeltilbudet som er lansert fra nyttår, hvor Diskrimineringsnemnda har fått kompetanse til å avgjøre saker om seksuell trakassering.

Har du lyst til å lese hele dommen, se https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/desember- 2020/hr-2020-2476-a.pdf