Utvidede rettigheter for ansatte i virksomheter i konsern fra 1. januar 2024.
Advokatfellesskapet Lovende - 2023-11-23:

Advokatfellesskapet Lovende informerer om utvidede rettigheter for ansatte i virksomheter i konsern fra 1. januar 2024. Arbeidsgiver må nå forberede seg på nye plikter ved omstillinger i konsernforhold.

Vi viser til tidligere intervju med oss om dette tema i Finansavisen: https://www.finansavisen.no/karriere/2023/03/21/7995290/lovendring-om-nedbemanning-dette-blir-vm-i-koordinering Virksomheter i konsern som skal nedbemanne etter 1. januar 2024 må sjekke om det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i de andre konsernselskapene. Det er lovfestet en tilbudsplikt.  Lovgiver styrker ansattes stillingsvern og gir ansatte utvidede rettigheter.  Ny arbeidsmiljølov § 15-7 tredje ledd skal lyde fra 1.januar 2024: Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, er ikke oppsigelsen saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet. Med konsern menes etter denne paragrafen et morforetak og ett eller flere datterforetak, se AML §8-4. Et foretak er et morforetak dersom det på grunn av avtale eller gjennom eierskap har bestemmende innflytelse over et annet foretak. En kan se hen til aksjelovens §1-3, men AML §8 -4, 4.ledd omfatter flere selskapstyper enn det selskapsrettslige da kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og foreninger kan være morforetak etter denne paragrafen. Loven er avgrenset mot statsansatteloven. For å sikre prosessen har lovgiver også i ny § 8-4,1. ledd nedfelt krav til Informasjon og drøfting i konsern hvilket innebærer at virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal morforetaket etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet.  Advokatfellesskapet Lovende anbefaler at virksomheter som blir omfattet av bestemmelsen må samhandle med virksomhetens tillitsvalgte / ansatterepresentant på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig.  Det bør etableres felles plattform med oversikt over ledige stillinger i selskapene.   Husk å gjennomføre drøftinger med tillitsvalgte, det er ikke krav om enighet, men protokoll må skrives. Virksomheten må dokumentere hva den har gjort når det gjelder å vurdere annet passende arbeid. Det er også viktig å undersøke og dokumentere at virksomheten har riktige opplysninger om den ansattes kvalifikasjoner, hva er den ansattes ønsker og er hen villig til å flytte etc. Hva er annet passende arbeid for denne ansatte? Dette innebærer at etter at det er konstatert at det ikke finnes annet passende arbeid i virksomheten hvor arbeidstaker er ansatt, må undersøkes og tilbys annet passende arbeid i øvrige selskaper i konsernet i Norge.  Dersom den ansatte ikke regnes som kvalifisert til stillingen i mor- eller datterselskap må det dokumenteres at det er gjennomført en forsvarlig, reell og grundig vurdering.   Rettsvirkning ved brudd på denne bestemmelsen vil være at a oppsigelsen er usaklig, og derved ugyldig, jf. AML §15-12, 1.ledd. Arbeidstaker kan kreve erstatning etter AML. §15-12, 2.ledd. Når det gjelder et erstatningskrav er det avgjørende at virksomheten kan dokumentere at undersøkelsesplikten er oppfylt da retten skal foreta en bred rimelighetsvurdering.    Også fortrinnsretten utvides fra 1. januar 2024, ansatte har fortrinnsrett i hele konsernet etter at oppsigelse er gitt.  Ny arbeidsmiljølov § 14-2 første ledd skal lyde: Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, har arbeidstaker i tillegg fortrinnsrett til ny ansettelse i andre virksomheter i konsernet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten etter andre punktum bortfaller hvis arbeidstaker ikke aksepterer et tilbud om annet passende arbeid etter § 15-7 tredje ledd. Dette er en fortrinnsrett som gjelder i tillegg til fortrinnsretten i arbeidsgivers egen virksomhet. Den gjelder stillinger vedkommende er kvalifisert for og den gjelder kun nye ansettelser. Dersom arbeidstaker ikke har akseptert tilbud om ny ansettelse i et annet foretak i konsern (konsernfortrinnretten) bortfaller denne rettigheten/ fortrinnsretten.  Vedkommende beholde fortrinnsrett i eget selskap med mindre vedkommende også der har avslått tilbud om ny passende stilling.  Endringene stiller også nye krav til oppsigelsesbrevets innhold Husk kravet til formriktig oppsigelse, jf. AML §15-4, hvor oppsigelsen skal inneholde opplysninger om arbeidstakers fortrinnsrett i konsern. Det er viktig å huske å gi en oversikt over hvilke virksomheter i konsernet den ansatte har fortrinnsrett til. Legg ved en liste eller henvis til relevant nettside. Fortrinnsretten gjelder også nye virksomheter som kommer inn i konsernet etter oppsigelsestidpunktet. Dersom den ansatte har takket nei til annet passende arbeid, og derfor ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om fortrinnsrett i konsernet, må det komme frem av oppsigelsen.  Har du spørsmål til dette ikke nøl med å ta kontakt med oss.