Snart ferie og det er fortsatt koronatid
Fortsatt koronatid: Ferien er rett rundt hjørnet, men det er fortsatt fare for å bli smittet.

Om fastsetting og avvikling av ferie

Ferielovens utgangspunkt er at det er arbeidsgiver som fastsetter når ferie skal avvikles. Ferieloven gjelder også permitterte arbeidstakere. Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, men arbeidsgiver fastsetter det nærmere tidspunktet. Arbeidstaker kan dessuten kreve at restferien gis samlet. Dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det, er det mulig å legge ferien når som helst i løpet av året.

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie dersom det er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Covid -19- situasjonen vil kunne føre til at det oppstår uforutsette hendelser som gjør at fastsatt ferie kan endres. Dersom ferien blir endret, kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av dette. Reglene om endring av fastsatt ferie kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale. Arbeidstaker kan ikke kreve å få endret tidspunkt for ferie som allerede er fastsatt, men kan inngå avtale med arbeidsgiver om dette.

En arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere på året. Dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien kan arbeidstaker kreve at de dagene som han eller hun har vært syk gis som ny ferie senere på året. I begge tilfellene er det er vilkår at arbeidstaker har vært "helt arbeidsufør", og kravet om utsatt/ny ferie må dokumenteres med legeerklæring.

I ferieloven heter det at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Gjelder denne regelen i år også? Selv om utgangspunktet er at arbeidstaker skal underrettes om ferien minst to måneder før den tar til, åpner ferieloven for at arbeidsgiver kan fastsette ferie med kortere frist dersom det foreligger «særlige grunner». Driftsmessige utfordringer som følge av covid-19-situasjonen kan etter omstendighetene være en særlig grunn som gjør det mulig med en kortere varslingsfrist. Reglene om frist for underretning kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.

Har en ansatt gyldig fravær hvis han i løpet av ferien blir satt "karantenefast" i utlandet eller ved hjemkomst pga. covid - 19 - situasjonen? Arbeidstaker har gyldig fravær, men kan ikke kreve lønn med mindre dette følger av din arbeidsavtale. Arbeidstaker kan ha rett på sykepenger.

Hva skjer om en ansatt ikke kan komme tilbake på jobb til avtalt tid etter ferien fordi fly tilbake fra utlandet er kansellert? I utgangspunktet har arbeidsgiver ikke lønnsplikt når arbeidstakeren ikke kommer på jobben, heller ikke under slike omstendigheter.

Feriepenger er penger som ER tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom virksomheten har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og virksomheten vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene. Skulle virksomheten begjæres konkurs før feriepenger utbetales er alle arbeidstakere sikret gjennom lønnsgarantiordningen.

Har den ansatte rett på dagpenger når man har ferie? Nei, som hovedregel har en ikke rett til dagpenger de dagene en har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger. Når ferie avvikles gir arbeidstaker beskjed om dette på meldekortet til NAV, og den permitterte mottar feriepenger fra arbeidsgiver i stedet for dagpenger fra NAV under ferieavviklingen. Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

Dersom den ansatte har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, har han rett til ferie i inntil fire uker med dagpenger.

Det vil bli innført en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. 

Merk: de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, skal motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige feriepengeordningen.

Permitterte arbeidstakere og 7. juni-fella! Regjeringen kom i mars tilbake til Stortinget med sitt forslag til regelverk. Dette forslaget er nå behandlet, og Stortinget krever at det gjøres noen endringer i regelverket. Endringene som nå gjøres er at

  • Beregningsperioden for feriepenger på dagpenger vil være hele 2020 og 2021.

  • Satsen for beregningen er 10,2%

  • Forslaget om at den enkelte mottaker av dagpenger må ha mottatt dagpenger i 8 uker fjernes. Dette betyr at alle som har mottatt dagpenger i 2020 eller 2021 vil få utbetalt feriepenger fra NAV uavhengig av hvor lenge de har mottatt dagpenger.

  • Forslaget om maksbeløpet på 25 000 kroner fjernes. Dette betyr at feriepengene vil bli beregnet av alle dagpengene den enkelte har mottatt i 2020 eller 2021.

Datoen 7. juni vil imidlertid fortsatt være et viktig skjæringspunkt. Arbeidstakere som er permittert den 7. juni, og har vært permittert i mer enn 52 uker på dette tidspunktet, vil ikke ha rett til ferietillegg på dagpenger. Disse arbeidstakerne har imidlertid mulighet til å avvikle fire uker ferie uten stans i dagpengene. De som har vært permittert i mer enn 52 uker 7. juni, og så blir tatt tilbake i jobb før de har fått avviklet ferie med dagpenger, vil imidlertid verken få ferie med dagpenger eller feriepenger på dagpenger.  

Arbeidsgivere som har hatt permitterte ansatte i mer enn 52 uker 7. juni, og som ser at det vil bli aktivitet i sommer, bør være klar over denne problemstillingen. Det vil være stor økonomisk forskjell på om en ansatt blir hentet inn 6. eller 8. juni.

For å forhindre ytterligere smitte er det viktig at alle – både ansatte og arbeidsgiver - forholder seg til nasjonale myndigheters reiseråd. Virksomheten blir satt i en vanskelig situasjon dersom noen gjennomfører reiser og blir sittende i karantene og av den grunn ikke kommer tilbake ved feriens utløp.