Skilsmisse hvor dere er uenige om foreldreansvar og samvær?
Skilsmisse: Det kan være vanskelig å dele foreldreansvar ved skilsmisse

Foreldre kan reise sak for domstolen dersom dere er uenige om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og rett til samvær. Foreldretvist er et nytt ord for barnefordelingssak.

Dette er saker som omhandler det private forholdet mellom barn og foreldre hvor loven i stor grad tar utgangspunkt i at foreldrene har avtalefrihet seg imellom. Advokat Annicken Iversen i Lovende vil kunne bistå ved forhandling for å komme frem til en god avtale for ditt barn.

Dersom det reises sak i domstolen vil retten ta ansvar for at resultatet blir til barnets beste også ved forlik. Foreldre må gjennomføre obligatorisk mekling i minst en time på familievernkontoret før saken kan bringes inn for domstolen. .

Fri rettshjelp

I en foreldretvist kan man ha rett på fri rettshjelp jf. reglene i rettshjelploven. Dette innebærer at staten dekker kostnadene for privatpraktiserende advokat eller annen rettshjelper. For å få innvilget fri rettshjelp må man ha brutto årsinntekt og netto formue som ligger under en fastsatt grense. Retten til fri rettshjelp er med andre ord behovsprøvd. Etter rettshjelpforskriften § 1-1 må man for at søknad skal kunne innvilges ha:

 Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige  Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi  Netto formue under kr 100 000 Egenandel

I behovsprøvde saker skal mottakeren av fri rettshjelp betale en egenandel av utgiftene til bistand. Dette gjelder likevel ikke personer med bruttoinntekt under kr 100.000,- pr. år. Egenandelen beregnes ut fra en grunndel som tilsvarer gjeldende salærsats for straffesaker og benefiserte saker.

Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Har du behov for bistand ta kontakt med advokat Annicken Iversen i Lovende på telefon 992 07 731 eller e-post: advokativersen@lovende.no.