Retten til å stå i stilling ved avskjed
Business as usual: Vi er sikre på at vi alle deler ønsket om at verden finner tilbake til en normal og fredelig tilstand så snart som mulig, slik at vi alle kan drive business as usual.

Business as usual

I begynnelsen av året så vi frem til et mer normalt år for hele verden, også for vår egen advokatforretning. Ikke flere restriksjoner og ikke andre bekymringer enn de tidligere kjente. Vi ønsket oss bare business as usual.

2022 tegner dessverre til å bli helt annerledes enn vi ønsket oss. Den ulykkelige krigen i Ukraina og skyting på åpen gate i Oslo i sommer er vanskelig å være vitne til.

Sommerens nyhetsbilde har i tillegg vært preget av innstilte fly, høye priser på energi og viktige varer samt korona og apekopper og nå sist Pelosi sin reise til Taiwan med påfølgende trusler fra Kina.

Det er ikke alle problemer Advokatfellesskapet Lovende kan løse, men vi hjelper deg gjerne med juridiske og strategiske utfordringer innenfor våre kompetanseområder.

Retten til å stå i stilling ved avskjed

Høyesterett har avsagt en kjennelse som gjelder avskjed og retten til å bli stående i stilling til saken om gyldigheten av avskjeden en er rettskraftig avgjort i domstolene, jf. AML§ 15 11 tredje ledd andre punktum.

Vilkårene for kunne gå til en avskjed finner du i AML §15-14. Arbeidstaker må har begått et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av sin arbeidsavtale for å bli avskjediget. Situasjonen som har oppstått er så alvorlig at arbeidsgiver umiddelbart har behov for å avslutte arbeidsforholdet.

Det følger av AML §15-11, tredje ledd at retten til å stå i stilling ved tvist om gyldigheten av avskjed i utgangspunktet ikke gjelder ved avskjed. Hovedregelen er at arbeidstakeren skal fratre uten at det foretas en nærmere vurdering.

Vi ønsker å presisere at ved oppsigelse gjelder motsatt regel, les vårt nyhetsbrev om arbeidstakers rett til å stå i stilling ved oppsigelse https://www.lovende.no/nyhetsbrev/gjelderarbeidstakers-rett-til-a-sta-i-stilling-ogsa-i-covid-19-tid

Men kan retten under visse vilkår avsi kjennelse for at avskjediget arbeidstaker allikevel skal få stå i stilling? Ja, etter krav fra arbeidstaker kan retten bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, dersom søksmål reises innen fristene i AML § 17-4.

Det kommer frem av forarbeidene til loven at departementet mente at regelen som nå står i AML § 15-11 tredje ledd andre punktum, «er en nødvendig 'sikkerhetsventil', for arbeidstakere da man ikke kan se bort fra at arbeidsgiver i noen tilfeller benytter seg av avskjed der det kanskje ikke engang foreligger saklig grunn for oppsigelse. Departementet tilføyde at regelen ikke er foreslått med 2 henblikk på de arbeidsgivere som lojalt følger loven, og den vil følgelig heller ikke få praktisk betydning for dem.

I Høyesteretts kjennelse denne våren (HR-2022-1348-U) var faktum følgende: En avskjediget arbeidstaker ble først av tingretten, deretter av lagmannsretten (Borgarting lagmannsretts kjennelse/ LB-2022-99454) gitt rett til å bli stående i stillingen til saken om gyldigheten av avskjeden og den foregående oppsigelsen var rettskraftig avgjort, jf. AML § 15-11 tredje ledd andre punktum.

Høyesteretts ankeutvalg viste til at når grunnlaget for avskjeden anses tvilsomt, skal det foretas en konkret rimelighetsvurdering av begge parters interesser ved vurderingen av om det er tilstrekkelig grunn til å la arbeidstakeren stå i stillingen. Ankeutvalget uttalte videre at lagmannsretten i hovedsak hadde vektlagt arbeidstakerens interesser i sin rimelighetsvurdering. Arbeidsgiverens interesse i at arbeidstaker burde fratre, var ikke trukket frem. Konklusjonen ble at lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.

I kjennelsen fra Høyesterett skriver ankeutvalget at når det er tvil om avskjedsgrunnlaget, gjelder ikke hovedregelen om at arbeidstakeren skal fratre uten at det foretas en nærmere vurdering. Som det også kommer frem av kjennelsen, må det, når grunnlaget for avskjeden anses tvilsomt, gjøres en nærmere vurdering av om det er tilstrekkelig grunn til å la arbeidstakeren stå i stillingen. Denne vurderingen vil etter ankeutvalgets syn i hovedtrekk tilsvare den konkrete rimelighetsvurderingen av partenes interesser som skal gjøres i de tilfellene arbeidsgiveren krever at arbeidstakeren skal fratre etter en oppsigelse, se som eksempel HR-2016-2053-U. På denne måten ivaretas lovens formål - en «sikkerhetsventil» for arbeidstakeren, samtidig som arbeidsgiveren sikres mot å komme dårligere ut i avskjedstilfellene enn i oppsigelsestilfellene.

Rimelighetsvurderingen foretatt av lagmannsretten var etter ankeutvalgets syn ikke tilstrekkelig bred til å kunne begrunne at arbeidstaker skal stå i /fortsette i stillingen. Det var i hovedsak arbeidstakerens interesser som var ivaretatt, ikke arbeidsgiverens interesse i at arbeidstaker skulle fratre. Høyesterett uttaler at lagmannsrettens kjennelse derfor bygger på en uriktig forståelse av AML § 15-11 tredje ledd andre punktum.

Vi lærte oss betydningen av ordene tilpasningsdyktig og tilgjengelig under pandemien, og det ser ut til å være egenskaper vi har bruk for i tiden fremover. Følg oss gjerne på www.lovende.no og i sosiale medier. Vi publiserer jevnlig, blant annet nyhetsbrev om relevante emner og nyheter.

Vi er sikre på at vi alle deler ønsket om at verden finner tilbake til en normal og fredelig tilstand så snart som mulig, slik at vi alle kan drive business as usual.

Vi ønsker dere en god høst.