Rett til utbetaling av avtalt bonus ved opphør av arbeidsforhold
Nyhetsbrev-sommer-2023:

Hvorvidt en arbeidstaker har krav på bonus ved opphør av arbeidsforholdet, beror på en tolkning av avtalens vilkår og innhold. Som regel vil en arbeidstaker som avslutter sitt arbeidsforhold i en virksomhet ha krav på utbetaling av all opptjent bonus ved fratredelsestidspunktet, men det er ikke alltid tilfellet. Vi har blitt kontaktet flere ganger denne våren, med ønske om bistand ved uenighet om arbeidstakers rett til utbetaling av avtalt bonus ved opphør av arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke utbetaling av avtalt bonus. Ved spørsmål om utbetaling av avtalt bonus tar vi utgangspunkt i det partene har avtalt i ansettelsesavtalen og/eller i bonusavtalen og følgende avtalerettslige tolkningsreglene være førende:

- Objektiv sett – hva sier avtalen(e)? - Sier avtalen(e) noe om utbetaling av bonus ved opphør arbeidsforholdet? - Hva har dere som avtaleparter ment ved inngåelse av avtalen? - Hva har vært tidligere praksis i virksomheten? - Hvordan opptjenes bonusen? Er den basert på egen arbeidsinnsats? - Hvordan defineres opptjeningsperioden? - Når er utbetalingstidspunktet for bonusen? Vi er kjent med at mange bonusavtaler inneholder et krav om at arbeidstager sitter i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet. Dette innebærer at den ansatte som ønsker å si opp sin stilling bør være oppmerksom på når bonusen går til utbetaling. Virksomheter som benytter standardkontrakter i forbindelse med avtale om bonus, innehar ofte et krav om at arbeidstakeren må være i en uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet for å ha krav på bonus. Ved å innta et slikt krav, medfører det at bonusutbetaling ikke skjer dersom den ansatte er i oppsigelsestid. Advokatfelleskapet Lovende anbefaler alle våre klienter å utarbeide klare arbeidsavtaler, og at dere ved inngåelse av arbeidsavtaler bør diskutere dere igjennom arbeidsavtalens ulike elementer, herunder lønn og bonus, ref. punktene overfor. Kontakt oss gjerne i forkant! Bedre føre var enn etter snar! Slik unngår dere mulige konflikter og tvister om tolkning av avtalens vilkår og innhold. Innta gjerne et eget punkt som regulerer utbetaling av avtalt bonus ved arbeidsforholdets opphør. Som alltid er begge parter best tjent med en ryddig og fin avslutning av arbeidsforholdet.

Med deg på kurs i praktisk kollektiv arbeidsrett 17. oktober 2023, med Annicken som kursholder: https://juc.no/produkter/praktisk-kollektiv-arbeidsrett

Advokatfelleskapet Lovende ønsker alle våre klienter en riktig god sommer