Nye bestemmelsene om varsling i Arbeidsmiljøloven
Nye bestemmelsene om varsling i Arbeidsmiljøloven: Fra nyttår 2020 kom det nye bestemmelsene om varsling i Arbeidsmiljøloven, som ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel.

Fra nyttår 2020 kom det nye bestemmelsene om varsling i Arbeidsmiljøloven, som ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel. Enkelte bestemmelser er nå nærmere definert og dermed også enklere å forstå.

Begrepet «kritikkverdige forhold» blir definert nærmere, Aml. § 2 A-1 (2). Varslingsreglene gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Hva som menes med "kritikkverdige forhold" har tidligere vært noe uklart og nærmere definisjon av hva som anses å falle inn under dette begrepet.

"Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten

Arbeidsgivers aktivitetsplikt. Arbeidsgiver pålegges aktivitetsplikt ved varsling.

Arbeidsgivers plikt til å verne den ansatte. Tilføyelsen i Aml. § 2 innebærer en skjerping i forhold hva som har vært gjeldende tidligere og arbeidsgiver skal dersom det anses som "nødvendig", sørge for "tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse." Varslingsreglene viktige for å sikre at den som opplever kritikkverdige forhold, skal kunne våge å si fra. Når dette gjøres, må vedkommende varsler sikres et forsvarlig arbeidsmiljø.

Varslere får utvidede rettigheter til erstatning ved gjengjeldelse. Ved innføring av endring på dette punkt, vil arbeidstaker kunne kreve erstatning på objektivt grunnlag, det vil si for sitt økonomiske tap uten hensyn til å måtte påvise arbeidsgivers skyld.

Flere får rett til å varsle. I dag er det bare arbeidstakere som er ansatt eller innleid i virksomheten som har rett til å varsle. Med de nye reglene vil varslingsretten utvides til å omfatte andre grupper med tilknytning til en virksomhet, eksempelvis studenter i praksis.

Hva bør du som arbeidsgiver foreta deg: Sentrale personer i bedriften må ha god kunnskap om varslingsreglene og hvordan slike saker skal følges opp internt.

I og med at lovendringene trer i kraft allerede på nyåret, er det viktig at den enkelte bedrift allerede nå gjennomgår sine varslingsrutiner og får inntatt nødvendige endringer/tilføyelser i tråd med de endringer som fra nyttår innføres. Vi minner om plikten til å ha skriftlige rutiner for intern varsling.

Advokatfelleskapet Lovende bistår bedrifter for utarbeidelse av rutiner og vi tilbyr kurs, frokostmøte.

Vi minner om vårt produkt: Digital varslingstjeneste: Abonnementsløsning for bedrifter som ønsker hjelp til å motta og/eller følge opp varslinger i henhold til Arbeidsmiljølovens krav. Vår digitale varslingsløsning gir mulighet for anonym varsling, sikrer Arbeidsmiljølovens krav mot gjengjeldelse og bidrar til en trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen. Vi påtar oss også gransking.