Krav om tariffavtale
Tariffavtale: Alle har rett til å organisere seg herunder rett til å velge hvilken organisasjon en vil melde seg inn i. Samtidig har alle rett til å velge å stå utenfor en organisasjon.

Alle har rett til å organisere seg herunder rett til å velge hvilken organisasjon en vil melde seg inn i. Samtidig har alle rett til å velge å stå utenfor en organisasjon. Dette omtales som organisasjonsfriheten som er sikret gjennom menneskerettighetene. Tariffavtale defineres i arbeidstvistloven som en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids -og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, jf. arbeidstvistlovens §1 e). Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) 27. januar 2012 nr. 9. Det er ikke nødvendig å være en fagforening i ordets vanlige betydning for å fremme krav om tariffavtale, jf. arbeidstvistloven § 1 c). Definisjonen her gjelder «enhver sammenslutning av arbeidstakere». Dette innebærer at ansatte «rundt kantinebordet» også kan inngå tariffavtale med sin arbeidsgiver, for eksempel om lønnsøkning, ofte omtalt som en «husforening». En tariffavtale skal opprettes skriftlig og vi anbefaler at den inneholder bestemmelser om varighet, oppsigelsesfrist og når det skal tre i kraft, se arbeidstvistlovens §4 i). På arbeidstakersiden må alltid en fagforening stå som part. På arbeidsgiversiden kan parten enten være en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver. En tariffavtale gir gjensidige forpliktelser og rettigheter, som begge parter må forholde seg til. Bedriften er bundet av avtalen, og på den andre siden er både fagforeningen og dens medlemmer også bundet av avtalen. En tariffavtale inngås vanligvis ved at det fremmes krav om tariffavtale fra en fagforening. Kravet fremmes overfor en arbeidsgiver, som etter forhandlinger enten aksepterer eller avslår kravet. Dersom en ansatt, eller du som ansatt, ønsker at virksomheten skal være omfattet av en tariffavtale er det slik at de fleste fagforeninger har krav om at det skal være minst 10% organiserte på tariffavtalens område i bedriften (tariffavtalens omfangsbestemmelse) for at avtale kreves for eksempel LO, YS, Spekter. Derimot er det slik at på enkelte områder at tariffavtaler gjøres individuelt, på enkeltpersoner, som for eksempel NITO, Tekna, Lederne. Da holder det med en organisert i bedriften for at tariffavtale kan kreves, og gjøres gjeldende. Oppbyggingen av organisasjonene på arbeidstakersiden varierer. En del foreninger samler arbeidstakere med felles utdannelse, andre bygger på hvilke typer av arbeid som utføres, mens noen få tar sikte på å organisere samtlige typer ansatte innenfor en bedrift eller en bedriftstype. Dersom arbeidsgiver ikke etterkommer krav om tariffavtale, eller ikke vil møte i forhandlinger, kan de ansatte gå ut i streik, normalt etter 14 kalenderdager, jf. arbeidstvistloven § 15. Det må imidlertid først inngis såkalt plassoppsigelse, dvs. at de ansatte kollektivt sier opp sine stillinger med tanke på å gå i streik. Dette gjøres normalt gjennom fagforeningen, som har fullmakt fra sine medlemmer til dette gjennom sine vedtekter. Dersom arbeidsgiver på sin side nekter å forhandle, kan fagforeningen gå direkte til plassoppsigelser med 14 dagers frist, jf. arbeidstvistloven § 3 og § 15. Er arbeidsgiver med i en arbeidsgiverforening med hovedavtale (NHO, Virke, Spekter), er det ikke sikkert kravet kan avslås dersom fagforeningen har rekruttert nok medlemmer. Se foran i avsnitt 4. I en arbeidskamp står partenes styrke mot hverandre, og den som er sterkest «vinner» - ikke fordi retten er på dennes side, men fordi det er denne side som er sterkest. Formålet med arbeidskamp er å sette motparten i en slik økonomisk tvangssituasjon at vedkommende må gi seg, helt eller delvis. Her erfarer vi også ofte at media og lokalt omdømme benyttes som maktmiddel for at bedriften utenfor arbeidsgiverorganisasjon skal godta tariffavtalekravet. Dersom partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for Arbeidsretten som er en spesialdomstol på området, se arbeidstvistlovens §35, 3.ledd og §45, 4.ledd. Før en sak kan bringes inn for Arbeidsretten må tvisten være forhandlet mellom partene og det må foreligge en protokoll / referat fra forhandlingsmøte. Vil ha mer kunnskap om praktisk, kollektiv arbeidsrett MELD DEG på kurs ved advokat Annicken Iversen, 16.november 2022; https://juc.no/produkter/praktisk-kollektiv-arbeidsrett