Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
Konkurranseklausuler: Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
Konkurranseklausuler
Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Det er bare adgang til å gjøre konkurranseklausuler gjeldende når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler kan inngås for ett år (karantenetid) og arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren kompensasjon i karantenetiden. Dette betyr:
 
Kundeklausuler
Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Endringene gjør at kundeklausuler bare kan omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver må gi en oversikt over hvilke kunder klausulen omfatter og denne kan bare gjøres gjeldende i inntil ett år. Dette betyr:
Unntak for virksomhetens øverste leder Det kan gjøres unntak fra reglene om konkurranse- og kundeklausuler for øverste leder i en virksomhet. Dette er betinget av at lederen har frasagt seg rettighetene som reglene innebærer, i bytte mot en avtale om etterlønn. Dette betyr:
 
Rekrutteringsklausuler
Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Endringene gjør det forbudt å inngå rekrutteringsklausuler. Unntak gjelder hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse. I den siste situasjonen kan en rekrutteringsklausul gjøres gjeldende i inntil seks måneder og det må gis informasjon til de arbeidstakerne det gjelder. Dette betyr:
Krav på økonomisk kompensasjon
Dersom det gjøres gjeldende en konkurranseklausul, har arbeidstaker krav på økonomisk kompensasjon. Kunde- og rekrutteringsklausuler gir derimot ikke noe slikt krav, med mindre det er avtalt mellom partene.