Kan man bruke konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google Ads?
Google Ads: Kort fortalt baserer Google Ads seg på såkalt «pay per click» annonsering. Det innebærer at du som annonsør kun betaler når noen faktisk klikker på annonsen din.

Det er ikke få virksomheter som bruker Google Ads i sin markedsføring. Kort fortalt baserer Google Ads seg på såkalt «pay per click» annonsering. Det innebærer at du som annonsør kun betaler når noen faktisk klikker på annonsen din. Flere av våre klienter har vist interesse for den såkalte «Bank Norwegian- saken» hvor tema var om Bank Norwegian lovlig kan kjøpe konkurrerende bankers navn og kjennetegn som søkeord, ved søkemotorannonsering på internett (Google og andre søkermotorer) for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatet enn konkurrentene. Uenigheten mellom partene gikk på i hvilken grad den varemerkerettslige vurderingen gir føringer for hva som rammes av markedsføringsloven § 25. Dommen reiser prinsipielle spørsmål om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Den 14. desember 2021 avsa Høyesterett enstemmig dom i Bank Norwegian – saken, HR- 2021-2479-A. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser til at praksisen i seg selv ikke var i strid med markedsføringslovens generalsklausul i Markedsføringslovens § 25 - om god forretningsskikk, og det er ikke grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Dommen er viktig og avklarer rekkevidden av Markedsføringsloven § 25 ved søkermotorannonsering.  Høyesterett baserer seg på EU-domstolen, som har vurdert en tilsvarende annonsepraksis, og som i flere avgjørelser har kommet til at «bruken av andres kjennetegn ved søkermotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep. Uken etter at forannevnte Høyesterettsdom var avsagt, kom en oppfølger til denne dommen fra Borgarting lagmannsrett: LB-2021-20075. Lagmannsrettsdommen er anket og skal behandles i Høyesterett i oktober 2022. Avslutningsvis; Det er viktig å huske at de alminnelige prinsipper om markedsføring fortsatt gjelder. Annonser må utformes på en måte som ikke medfører forvekslingsfare, utvanning eller skade på omdømmet til konkurrentenes varemerker.