Julehilsen fra Lovende
Takk for i år: Året 2022 går mot slutten, og vi vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått.

Kjære klienter og samarbeidspartnere

Året 2022 går mot slutten, og vi vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått. Vi vil med dette ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år sammen med månedens nyhetsbrev. I Advokatfellesskapet Lovende stiller vi med et team som jobber mye for å skape merverdi for våre klienter. Gjennom vårt arbeid har vi høstet verdifulle erfaringer du kan nyte godt av, slik at du kan styre unna feil som andre har gjort før deg. Året 2022 rundes av med en god juleferie og et håp om at situasjonen i Ukraina bedrer seg så raskt som mulig. Nedenfor finner du årets siste nyhetsbrev. En musiker i midnattskonsertene i Ishavskatedralen er å anse som fast ansatt arbeidstaker, ikke oppdragstaker, i henhold til ny enstemmig dom fra Hålogaland lagmannsrett. Skillet mellom selvstendig oppdragstaker eller ansatt er en problemstilling som har blitt viet mye oppmerksomhet det siste året, bla. i rettssalene. Hvor grensen mellom de to ulike tilknytningsformene går, blir stadig gjenstand for diskusjon og behandling. Hålogaland lagmannsrett avsa enstemmig denne måneden en prinsipiell og viktig dom; kalt Ishavskatedral-dommen, hvor dette var tema. En sanger og solist har fra 2013 til 2020 spilt kvelds- og midnattskonserter i Ishavskatedralen i Tromsø sammen med elleve andre musikerkolleger. Han hadde et enkeltpersonforetak og har vært selvstendig oppdragstaker. Oppdragsgiver var menigheten Tromsøysund sokn. Sangeren fikk kontrakt for ett år av gangen, og den ble fornyet hvert nyttår. Dermed har han heller ikke vært omfattet av tariffavtalen i menigheten. I perioden hvor sangeren har jobbet som oppdragstaker har han blant annet gått glipp av lønn, feriepenger og opptjening av tjenestepensjon. Lagmannsretten mente, som tingretten, at avtalene som selvstendig oppdragstaker var ugyldig, og at det i realiteten forelå et arbeidstakerforhold. Dommen sier at selv om arbeidsgiver ikke har nødvendig faglig kompetanse for å overstyre en arbeidstaker i et kreativt yrke, så betyr ikke det at du ikke kan være fast ansatt. Saksøker vant frem med det aller viktigste og det mest prinsipielle, nemlig at han er fast ansatt og har krav på etter innmelding i menighetens pensjonsordning og krav på ferietid og feriepenger. Dommen er en sikring av hans rettigheter. Han har rettigheter etter arbeidsmiljøloven og sosiale rettigheter etter folketrygdloven. Det ble avsagt dom for fast ansettelse i 63 % stilling hos Tromsøysund sokn - i tillegg dom for: - Krav på etterbetaling av lønn med kroner 24 991, pluss forsinkelsesrenter - Etterinnmelding i tjenestepensjonsordning fra 1. januar 2013 - 100 000 – hundretusen – kroner i oppreisningserstatning - Idømte saksomkostninger med 950 000,- kroner Advokatene i Advokatfellesskapet Lovende, besvarer med jevne mellomrom spørsmål rundt grensedragningen mellom det å være selvstendig oppdragstaker og fast ansatt arbeidstaker, med de rettighetene sistnevnte innebærer. Vi mener at det foran nevnte resultatet og tingrettens og lagmannsrettens vurderinger i denne saken er en viktig påminnelse om at arbeidsgiver må gjøre gode vurderinger av hvilken tilknytningsform som passer til den organisering og drift som arbeidsgiver har behov for. Dommen gir videre anvisning på viktige elementer som må vurderes i denne forbindelse. Ishavskatedral - dommen er svært viktig for kulturbransjen. I skrivende stund kjenner vi ikke til om menigheten vil anke dommen fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett.  

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Med vennlig hilsen Annicken og Heidi Lill