Hvordan står det til med ytringsfriheten i arbeidslivet?
Yrtingsfrihet i arbeidslivet: Vil du lære mer om hvordan dere kan legge til rette for et godt ytringsklima på deres arbeidsplass - ta gjerne kontakt med oss.

Under Arendalsuka la Ytringsfrihetskommisjonen frem sin utredning om ytringsfrihetens stilling i Norge. De konkluderte med at ytringsfriheten står sterkt i Norge.

Når det gjelder ytringsfriheten i arbeidslivet finner kommisjonen en urovekkende utvikling, der arbeidstakere og fagpersoner opplever at de ikke har ytringsfrihet i sine jobber, og kommisjonen mener at samfunnet taper på at arbeidstakerne lar være å ytre seg om yrket sitt og faget sitt.

Vil du lese Ytringsfrihetskommisjonens utredning - En åpen og opplyst offentlig samtale, gå inn på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-9/id2924020/

I vårt arbeid opplever vi at arbeidstakeres mulighet til å ytre seg, både generelt og om kritikkverdige forhold, avhenger av et godt ytringsklima på arbeidsplassen. Et av arbeidsmiljølovens formål er derfor å legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen.

En arbeidsplass med god ytringskultur kjennetegnes bl.a. ved at:

• Ledere praktiserer åpenhet

• Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte

• Det legges til rette for dialog og diskusjoner både på formelle og uformelle arenaer

• Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres

• Varslere ikke utsettes for gjengjeldelse

Ytringsfrihet er som kjent en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for demokratiet.

Et åpent samfunn trenger arbeidstakere som ytrer seg om tema de har kunnskap om. Arbeidstakeres ytringsfrihet er derfor beskyttet av den alminnelige bestemmelsen om ytringsfrihet i Grunnloven § 100, Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art. 10 og andre internasjonale konvensjoner. I tillegg finnes det egne regler om beskytter ansattes ytringsfrihet særskilt, både i internasjonal og nasjonal lovgivning.

Det klare utgangspunktet er at ansatte har ytringsfrihet på linje med alle andre. Det innebærer at de i utgangspunktet har rett til å uttale seg kritisk om faktiske forhold på arbeidsplassen eller delta i debatt om spørsmål som berører virksomheten, også dersom virksomheten blir skadelidende. Et ansettelsesforhold reiser likevel særlige ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver, innenfor visse rammer, har krav på den ansattes lojalitet.

En del av arbeidstakeres ytringsfrihet er retten til å varsle. Når det gjelder ytringer om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet, er dette underlagt en særlig regulering i arbeidsmiljøloven kapittel 2A. For ytringer om andre typer forhold, som politiske og moralske synspunkter på forhold i arbeidsgivers virksomhet og andre typer ytringer, vil arbeidstakers ytringsfrihet og vurderingen av hvilke begrensninger som kan gjøres i den, være regulert av Grunnloven § 100 slik denne er praktisert i rettspraksis.

Mange av de virksomhetene vi jobber med har både kommunikasjonsstrategier, etiske retningslinjer, og rutiner for varsling i sine virksomheter. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Ytringsfrihetskommisjonen har utformet to plakater for ytringsvett i arbeidslivet, begge gjengis nedenfor. Den første er rettet mot arbeidsgivere og ledere, den andre mot arbeidstakere.

En ide å dele?

Ytringsvett på jobben

Lederens ni bud

 1. Du skal kjenne lovgivning og rettspraksis som regulerer arbeidstakeres ytringsfrihet.

 2. Du skal huske at ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og i konkrete saker selv demonstrere at du er lojal til dine medarbeidere og grunnprinsippet for ytringer.

 3. Du skal informere og gi opplæring også om arbeidstakerens ytringsfrihet dersom du informerer om styringsretten, lojalitetsplikt til virksomheten og den enkeltes omdømmeansvar.

 4. Du har som leder, også etter arbeidsmiljøloven, et spesielt ansvar for å skape en god ytringskultur. En lav terskel for å ytre seg skaper en tillitskultur som kan forhindre at problemer vokser til varslingssaker eller unødige konflikter.

 5. Du skal respektere at arbeidstakeren er en demokratisk borger som på egne vegne har rett til å delta i den offentlige samtalen. Lojale arbeidstakere bruker kompetanse tilegnet på arbeidsplassen til å berike samfunnets ordskifte. De viser lojalitet også når de fremmer forslag, motforestillinger og kritikk.

 6. Du skal bruke kommunikasjonsavdelingen til beste for offentligheten, for eksempel ved åpenhet, raus tilgjengeliggjøring av informasjon og mer offentlighet enn det lovverkets minimumskrav forutsetter for offentlige eller private virksomheter.

 7. Du skal unngå at en samtale med en medarbeider om offentlige ytringer kan oppfattes som en represalie.

 8. Du kan gjerne gi støtte til arbeidstakere som står i et krevende offentlig ordskifte.

 9. Du skal være varsom med å gi en jobbsøker negativ vurdering ut fra offentlig engasjement eller aktivitet i sosiale medier.

Ytringsvett på jobben

Ni bud for arbeidstakere

 1. Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjon og internasjonale konvensjoner gir deg ytringsfrihet. Denne ytringsfriheten gjelder også når du er på jobb.

 2. Ytringsfrihet skal bidra til en åpen og opplyst offentlig samtale. Meninger og fakta om faglige og administrative spørsmål er viktig for en slik opplyst samtale, også dersom arbeidsgiver oppfatter disse som uønskede eller uheldige.

 3. Selv om arbeidsgiver har styringsrett, kan vedkommende ikke bestemme hva eller hvordan du skal ytre deg.

 4. Som ansatt har du en ulovfestet plikt til å opptre lojalt og ikke påføre arbeidsgiver unødvendig skade. Andre bestemmelser som begrenser din ytringsfrihet, er bl.a. lovbestemt taushetsplikt, sikkerhets- og konkurransehensyn. Disse begrensningene skal alltid vurderes opp mot ytringsfriheten.

 5. Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver legge til rette for et godt ytringsklima. Be om opplæring i ytringsfrihet når arbeidsgiveren din informerer om lojalitetsplikt og omdømmeansvar.

 6. Arbeidsgiver bestemmer hvem som kan uttale seg om hva på vegne av virksomheten.

 7. Lojale arbeidstakere bruker sin kompetanse til å berike samfunnsdebatten.

 8. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har en særlig sterk beskyttelse. Sett deg inn i bestemmelsene som gjelder for varsling.

 9. Snakk gjerne fra levra, men la budskapet gå om hjernen og hjertet før du formidler dem.

Advokatfellesskapet Lovende håper at partene i arbeidslivet vil følge opp kommisjonens anbefalinger om å styrke kunnskapen om og oppmuntre til bruk av ytringsfriheten og at Regjeringen legger rammer til rette for dette.

Vil du lære mer om hvordan dere kan legge til rette for et godt ytringsklima på deres arbeidsplass - ta gjerne kontakt med oss.