Har arbeidsgiver ansvar for de ansattes ytringer?
Takk for i år: Annicken og Heidi Lill takker våre klienter og samarbeidspartnere for et utfordrende, men engasjerende år og ønsker dere alle en strålende juleferie med alt det innebærer, for akkurat dere.

Har arbeidsgiver ansvar for de ansattes ytringer?

Alle inngåtte arbeidsavtaler bygger på en felles forutsetning om et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at arbeidstaker har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Samtidig har arbeidstakere en grunnlovsfestet ytringsfrihet, og en lovfestet rett, og noen ganger plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Arbeidstakers ytringsfrihet Ytringsfriheten er som kjent en grunnlovsfestet menneskerettighet. Hovedprinsippet er at alle kan ytre seg fritt på egne vegne.   

Arbeidstakers lojalitetsplikt Arbeidstakers lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på en illojal måte skader arbeidsgivers rettmessige og saklige interesser. Arbeidstakers lojalitetsplikt innebærer blant annet at arbeidstaker ikke bør ta på seg annet arbeid som på en uforholdsmessig måte står i et konkurranseforhold til arbeidsgiver, og at arbeidstaker skal slutte opp om arbeidsgivers interesser så langt det er nødvendig for arbeidsforholdet.

Lojalitetsplikten innebærer ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer. Uttalelser som ikke er underlagt taushetsplikt og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger vil vanligvis være tillatt. 

Arbeidsgiver kan derfor ikke slå ned på ytringer fordi de oppfattes som uønskede eller uheldige, men arbeidsgiver vil kunne gripe inn dersom en ansatt kommer med nedsettende eller sjikanerende ytringer om ledelsen eller virksomhetens tjenester. Det er imidlertid arbeidsgiver som har bevisbyrden, og som må kunne dokumentere at ytringen faktisk skader de saklige og legitime interessene til virksomheten.

Lojalitetsplikten omfatter også at du som ansatt opptrer med respekt overfor medansatte. Dette er en forpliktelse som også følger direkte av arbeidsmiljølovens kap. 2 og 4 om forsvarlig arbeidsmiljø og medvirkningsplikten. 

Arbeidsgiver kan også i kraft av styringsretten sette rammer for hvordan ansattes kommunikasjon internt på arbeidsplassen skal være, for eksempel gjennom generelle retningslinjer for høflighet og språkbruk. Forutsetningen er likevel at begrensningene er saklige.

Illojal eller forkastelig opptreden overfor kolleger, også via sosial medier, vil kunne lede til konsekvenser for arbeidstaker og i ytterste konsekvens til oppsigelse eller avskjed. 

Lojalitetsplikten er ikke lovregulert, men reaksjoner på visse brudd på lojalitetsplikten er likevel regulert. For eksempel kan arbeidstaker straffes med bot eller fengsel hvis han eller hun utnytter forretningshemmeligheter i konkurrerende næringsvirksomhet.

 

Kan arbeidsgiver kontrollere bruken av sosiale medier? Dette reguleres blant annet av personvernlovgivningen, arbeidsmiljøloven og regler om taushetsplikt etter arbeidsavtalen. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidsgiver har ikke anledning til å legge inn en programvare for å overvåke, men har anledning til å «følge med» da dette er offentlig tilgjengelig informasjon. 

 

Annicken og Heidi Lill takker våre klienter og samarbeidspartnere for et utfordrende, men engasjerende år og ønsker dere alle en strålende juleferie med alt det innebærer, for akkurat dere.

God jul  og Godt Nytt år!