Gjelder arbeidstakers rett til å stå i stilling også i Covid-19 tid?
Hvem kan stå i stilling?: Retten til å stå i stilling er som kjent et av arbeidstakers sterkeste taktiske forhandlingskort i forbindelse med tvist om en oppsigelse er usaklig eller ikke

Retten til å stå i stilling er som kjent et av arbeidstakers sterkeste taktiske forhandlingskort i forbindelse med tvist om en oppsigelse er usaklig eller ikke. Ved at den ansatte kan fortsette å arbeide etter oppsigelsesfristens utløp, må arbeidsgiver fortsette å betale lønn og opprettholde en arbeidsplass for arbeidstakeren.

Hvem kan stå i stilling? Arbeidstaker som er fast ansatt og som blir meddelt oppsigelse, kan iht. Arbeidsmiljøloven § 15-11 kreve å stå i stillingen frem til saken blir avgjort av domstolen. Dette innebærer at arbeidstakeren må bestride oppsigelsen, kreve forhandlinger og eventuelt reise søksmål.

Retten til å stå i stillingen gjelder ikke for arbeidstakere som er midlertidig ansatt eller innleid. Den gjelder heller ikke for arbeidstakere som blir oppsagt i prøvetiden eller arbeidstakere som blir meddelt avskjed.

Gjelder retten til å stå i stilling i Covid-19 sin tid? Rettslige prosesser tar som kjent lang tid, men Covid-19 restriksjoner som ble iverksatt etter 12. mars i fjor har ført til at mange rettssaker ble utsatt til høsten 2020.

Alstahaug tingrett avviste nylig statens krav om at en statsansatt skulle fratre som følge av forannevnte utsettelse.

Retten til å stå i stilling er like sterk, selv ved lang saksbehandlingstid Staten anførte at retten til å stå i stilling forutsetter rask behandling. Tingretten mente imidlertid at hensynene bak regelen gjør seg fullt gjeldende også i de saker hvor saksbehandlingen for tingretten trekker ut:

"Retten kan ikke se at saksbehandlingstiden for tingretten tilsier at arbeidsgivers begjæring skal tas tilfølge. Retten deler ikke arbeidsgivers syn på at arbeidstakers rett til å stå i stillingen er innrømmet dels fordi loven legger til grunn at stillingsvernstvister skal behandles raskt. De korte frister som gjelder for å anlegge søksmål mv., er særlig begrunnet i arbeidsgivers behov for raskt å kunne få avklart hvorvidt en oppsagt arbeidstaker vil hevde fortsatt rett på sin stilling, eller kun kreve erstatning. Dette slik at arbeidsgiver kan organisere sin virksomhet videre. Lovens hovedregel om at en arbeidstaker skal kunne stå i stillingen frem til rettskraftig dom, er begrunnet i to hovedhensyn; i) å sikre arbeidstakers de facto mulighet til å fortsette i stillingen dersom hun vinner frem i hovedsaken, og ii) å sikre arbeidstaker inntekt og dermed rent faktisk ha mulighet til å forfølge hovedsaken rettslig jf. Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) pkt. 12.1. Disse hensynene gjør seg like fullt gjeldende der hvor saksbehandlingen for tingretten trekker ut i tid."

Saksbehandlingstid på over 1 år Staten begrunnet kravet om fratreden med at saken hadde blitt utsatt grunnet Covid-19. Etter Tvisteloven skal rettssaken normalt holdes innen 6 måneder etter at stevning er tatt ut. I denne saken var stevning tatt ut 25. juni 2019, og rettssaken er utsatt til september 2020, dvs en saksbehandlingstid på over ett år!  Retten mente imidlertid at det ikke kunne underbygge krav om fratreden. Det er verdt å merke seg at tingretten viste til at lavere aktivitet som følge av Covid-19 kunne være et argument mot fratreden, da den lavere aktiviteten ville bidra til å redusere friksjonen på arbeidsplassen:

"Det forhold at arbeidsgivers virksomhet er – eller i hvert fall har vært – redusert som følge av Covid-19 pandemien er et forhold som har oppstått helt uavhengig av stillingsvernstvisten, og er etter rettens syn ikke et moment som kan underbygge en fratredelsesbegjæring. I den grad forholdet er relevant, vil det være et forhold som kunne tenkes å tale mot fratreden, i det lavere aktivitet også reduserer risikoen for friksjon mellom den oppsagte og hennes kolleger."

Tingretten uttalte klart og tydelig at utsettelse som følge av Covid-19 ikke ga grunnlag for fratredelse.

Alstahaug tingrett er den andre avgjørelsen vi er kjent med om retten til å stå i stilling etter innføring av restriksjonene 12. mars. Sør-Trøndelag tingrett konkluderte i en dom med at arbeidsgiver ikke hadde adgang til å permittere den oppsagte arbeidstaker som sto i stilling.

Så langt har altså tingrettene i to nevnte avgjørelsene kommet til at Covid-19 ikke gir grunnlag for å gjøre unntak fra arbeidstakers prosessuelle rett til å stå i stilling.

Begge avgjørelsene bygger opp under arbeidstakers sterke vern i Arbeidsmiljøloven.

Nye muligheter for kompetansepåfyll - digitale kurs i arbeidsrett og personvern/GDPR

Advokatfellesskapet Lovende har inngått et samarbeid med Quality Norway hvor vi foreleser i jus. Våre abonnenter tilbys med dette kurs i arbeidsrett og personvern/GDPR. Når samme virksomhet deltar med fem eller flere, får alle 20% rabatt på kursprisen.

Medlemspris for medlemmer av Quality Norway: 15% rabatt for medlemmer tilknyttet Quality Norway: NBEF, NFV, KTF, BFO, Tavleforeningen, LCC forum. Hjertelig velkommen!

Les mer om kursene her