Fra permittering til oppsigelse – 10 tips til arbeidsgiver
Nye utfordringer: Vi anbefaler virksomhetene å bruke tiden på å vurdere deres fremtidige arbeidskraftbehov

Nye utfordringer: Flere næringer sliter nå tungt og må gå til permittering og oppsigelse av sine ansatte. Det er på det rene at situasjonen er prekær i flere bransjer i hele landet grunnet blant annet krig, dyrtid, strømpriskrise og rentesjokk. Svært mange arbeidsgivere må gå til permittering av sine ansatte. Vi anbefaler virksomhetene å bruke tiden på å vurdere deres fremtidige arbeidskraftbehov. Vi minner om at både for å gi oppsigelse og for å permittere må virksomheten ha saklig grunn. Saklig grunn vil være at virksomheten ikke har oppdrag eller at det foreligger omstendigheter som umuliggjør produksjon. Dersom situasjonen er permanent, vil det være riktig å benytte oppsigelser. Er problemene er av midlertidig karakter, vil permittering være riktig. Går situasjonen bak permitteringen fra midlertidig til mer permanent, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse.

Advokatfellesskapet Lovende har 10 tips som er viktige råd for arbeidsgivere som må nedbemanne:

  1. Beslutning om nedbemanning må være forankret i ledergruppe og styre. Det må dokumenteres et varig redusert behov for arbeidskraft.

  2. Utarbeid en oversikt som viser hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. For eksempel hvilken nøkkelkompetanse er nødvendig. Husk å følge loven og hovedavtalens krav til saksbehandling. Særlige regler for masseoppsigelser og lovpålagt drøfting med tillitsvalgt.

  3. Etabler en god og jevnlig dialog med de tillitsvalgte/ansattes representant.

  4. Arbeidsgiver skal beslutte kriterier for utvelgelsen, om mulig i samarbeid med tillitsvalgte. Eksempelvis ansiennitet, kvalifikasjoner, egnethet, alder og sosiale forhold.

  5. Det er viktig med forutsigbar, konsekvent og tilstrekkelig informasjon både internt og eksternt. Ta hensyn til arbeidstakernes reaksjoner og opplevelser i endringsprosessen. Ulike reaksjonsmønstre og faser må ivaretas.

  6. Arbeidsgiver må sikre saklig grunnlag for oppsigelse. Tilby annet passende arbeid der hvor det er aktuelt. Begrunn utvelgelsen og foreta en interesseavveining mellom virksomheten og arbeidstakers behov.

  7. Arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte med arbeidstaker før oppsigelse kan besluttes. Opplys om arbeidstakers rett til å ha med rådgiver i møte.

  8. Husk korrekt utformet oppsigelse. Oppsigelsen må leveres personlig eller sendes rekommandert. Permitterte arbeidstagere som mottar oppsigelse, har rett til arbeid og lønn i oppsigelsestiden. Hvis en permittert medarbeider selv ønsker å si opp stillingen, er oppsigelsesfristen bare 14 dager (regnet fra den dato oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiveren).

  9. Arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Vær oppmerksom på at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til saken er rettslig avgjort.

  10. HUSK referat fra alle møter; dokumentasjon er helt sentralt i hele prosessen.

Har du spørsmål om oppsigelse under permittering kan Advokatfellesskapet Lovende bistå. Ta kontakt for mer informasjon.