De vanskelige sykefraværssakene
De vanligste sykefraværssakene: Dersom en arbeidstaker er sykmeldt innebærer dette en rekke arbeidsrettslige forpliktelser både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

De vanskelige sykefraværssakene

Dersom en arbeidstaker er sykmeldt innebærer dette en rekke arbeidsrettslige forpliktelser både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Advokatene i Lovende anbefaler arbeidsgivere å etablere rutiner for å håndtere fravær. Arbeidsgiver bør tenke igjennom hvilke tilretteleggingsmuligheter og alternative arbeidsoppgaver man har. Er det mulighet for bruk av hjemmekontor? Er det behov for opplæring av andre ansatte?  Kan man hospitere mellom avdelinger?

Ved å kartlegge dette på forhånd, har man informasjonen klar dersom en ansatt skulle bli syk. Vi anbefaler å lage et enkelt informasjonsbrev om bedriftens mulighet for tilrettelegging som kan sendes til lege.

Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidstaker skal opplyse om egen funksjonsevne (ikke diagnose) og skal bidra med forslag til tiltak for tilrettelegging slik at han/hun kan komme tilbake i arbeid, se folketrygdloven § 8-8. Arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom vedkommende ikke medvirker. Bedriften må i så fall ta kontakt med NAV. Dersom arbeidstaker nekter å delta i sykefraværsoppfølgingen er dette et argument i arbeidstakers disfavør ved saklighetsvurderingen i tilfellet en senere oppsigelse.

Det er lite sannsynlig at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid i din bedrift

I noen tilfeller viser det seg etter en tid at en sykemeldt arbeidstaker sannsynligvis ikke vil bli arbeidsfør igjen, i hvert fall ikke i forhold til den stillingen vedkommende er ansatt i. Det er derfor svært viktig å sørge for å dokumentere den oppfølgingen som har vært gitt. Vi anbefaler derfor at det skrives et kort referat fra alle oppfølgingsmøter og at alle forsøk på kontakt og tilrettelegging noteres fortløpende. Sørg også for å dokumentere at det er gitt tilbud om eller forsøkt tilrettelegging, og utfallet av disse forsøkene.

Andre typetilfeller kan være at vi har en situasjon med langvarig redusert arbeidskapasitet på grunn av sykdom. Et annet kan være at den ansatte er erklært frisk med det er dårlige utsikter for fremtiden (fortsatt hyppig og omfattende sykefravær).

Advokatene i Lovende bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i de vanskelige sykefraværssakene. Vi holder også kurs om tema.