Bruk av hjemmekontor - Hvilke regler gjelder?
Hjemmekontor: Vi tror at fremtidens arbeidsliv vil være preget av større valgfrihet blant annet når det gjelder arbeidsplass

Vi tror at fremtidens arbeidsliv vil være preget av større valgfrihet blant annet når det gjelder arbeidsplass og at koronapandemien har fremskyndet endringer vi forventet å se i de kommende årene. Fremtidens arbeidsliv er definitivt NÅ. Å innarbeide gode rutiner for hjemmekontor vil være en kritisk suksessfaktor for rekruttering av fremtidens arbeidstakere. Vi håper at innholdet i dette nyhetsbrevet vil være til god hjelp!

Bruk av hjemmekontor – Hvilke regler gjelder

Svært mange av oss har arbeidet fra både hjemme - og hyttekontor under koronapandemien. Vi får ofte spørsmål om hvilke regler er det som gjelder? Bruk av hjemmekontor som en fast ordning reguleres av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-07- 05-715.

Hva menes med hjemmekontor som en fast ordning? Det er arbeidsgiver som skal vurdere om hjemmearbeid er av en slik art at forskriften kommer til anvendelse eller ikke. Hjemmekontor som en fast ordning foreligger for eksempel hvis arbeidstaker har hjemmearbeid en dag i uken, eller det er en ordning med hjemmekontor i et fast definert tidsrom.

Dersom forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Denne avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.

Innholdet i tilleggsavtalen skal minst være:

  • Omfanget av hjemmearbeidet

  • Eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver

  • Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen

  • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr

  • Eventuelle bestemmelser om saksbehandling

  • Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger. Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4 gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem.

Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, jf. § 6, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke arbeidstakere som normalt arbeider mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.

Internkontroll

Arbeidsmiljølovens § 3-1 som sier at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk HMS arbeid gjelder for arbeid som utføres i private hjem (internkontroll). Plikten til internkontroll innebærer kartlegging og risikovurdering av mulige fysiske og psykiske arbeidsmiljøbelastninger som kan oppstå som følge av bruk av hjemmekontor.

Arbeidstid

I henhold til forskriftens bestemmelser skal arbeidstid reguleres i tilleggsavtalen. Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstiden er forsvarlig. Dette gjelder selvfølgelig også når arbeidstaker utfører arbeid i arbeidstakers eget hjem. Dette kan være krevende da det blir stadig vanskeligere å skille mellom arbeidstid og fritid.

Når det gjelder ansatte i «ledende og «særlig uavhengig» stillinger kommer ikke bestemmelsene i kap. 10 i AML til anvendelse. Den ansatte har likevel krav på vern mot uheldige fysiske og psykiske belastninger, og sikkerheten skal ivaretas.

Har dine ansatte faktisk særlig uavhengig stilling? Vi har blitt kontaktet av arbeidsgivere som har mottatt store krav på overtid og det har vist seg at den ansatte

ikke kan defineres inn i dette unntaket. Regulert arbeidstid er etter loven 40 timer i uken. De fleste tariffavtaler setter en grense på 37,5 timers uke. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid.

Arbeidsmiljøloven § 10-4 om alminnelig arbeidstid, § 10-5 om gjennomsnittsberegning, § 10-6 om vilkår for overtid og lengden av overtid, § 10-10 om søndagsarbeid og § 10-11 om nattarbeid, gjelder ikke for hjemmearbeid. Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal ikke arbeide mer enn 8 timer i døgnet.

Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid. For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige 48 timer i løpet av 4 måneder. Arbeidsgiver må har rutiner og forløpende oversikt over faktisk arbeidet tid!