Begrensninger i arbeidsgivers styringsrett
Nyhetsbrev - 2023-09-29:
Verneombud og tillitsvalgte er vernet av Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser, når de utøver sine verv på vegne av øvrige ansatte og medlemmer, jf. Oslo tingretts dom av 21. august 2023.

Innledningsvis ønsker vi å takke alle våre klienter og samarbeidspartnere som var med å feire Advokatfellesskapet Lovende sine fem første år den 20.10 23. Vi presenterte vår nye advokatfullmektig Ellinor Marie Dahl og avsluttet feiringen med konsert med Minor Majority Trio i regi av Lilleaker Live.

Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt på den ene eller andre måten. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper dere følger oss videre på veien.

I dette nyhetsbrevet redegjør vi litt på jussen ifm. Oslo tingretts dom TOSL-2022-149053-2 av 21.august 2023 hvor Ikeas tidligere hovedverneombud vant frem. Ikea ble dømt både for urettmessig avskjed og for å ugyldig frata ham tillitsvervene. Dommen er nå rettskraftig.  Spørsmålene for retten var både om det forelå ugyldig avskjed, og om arbeidsgiver hadde fattet ugyldig beslutning ved å frata arbeidstaker verneombudsverv. Videre var det spørsmål om arbeidsgiver hadde opptrådt utilbørlig overfor arbeidstaker. I spørsmålet om fratakelse av vervene kom retten med dissens til at arbeidsgiver ikke hadde rettslig grunnlag til å frata arbeidstaker verneombudsvervene. Beslutningene ble derfor funnet ugyldige. I spørsmålet om avskjed kom retten enstemmig til at avskjeden var urettmessig, da ingen av de angitte forholdene for avskjed utgjorde et grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsforholdet. Arbeidsgivers påstand om at avskjeden skulle opprettholdes som oppsigelse ble avvist.  Verneombudets rolle er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 6 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-12-06-1355, heretter kalt OLM-forskriften). Formålet med OLM-forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske og psykiske belastninger, blant annet ved at «arbeidstakerne og deres representanter sikres medvirkning» og at «arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon og opplæring». Det følger av arbeidsmiljøloven § 6-1 første ledd at ved enhver virksomhet som omfattes av loven skal det velges et verneombud. Verneombudet er sentral i den organiserte vernetjenesten, og formålet med denne er beskrevet slik i forarbeidene, jf. Ot.prp.nr.3 (1975–1976) side 78: Verneombudets oppgaver følger av arbeidsmiljøloven § 6-2; Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Verneombudet skal være de ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål. Dette omfatter å bli involvert i tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Verneombudet har i utgangspunktet en tilsyns-, varslings- og medvirkerrolle. Dette er beskrevet slik i arbeidsmiljøloven § 6-2 fjerde ledd: Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1. Verneombudets rolle og vern kommer også til uttrykk gjennom tariffavtaler, hvor verneombudet likestilles med tillitsvalgte og gis et særlig vern mot oppsigelse og avskjed.Et verneombud er en viktig del av partssamarbeidet på arbeidsplassen.Det er samarbeidet mellom arbeidsgiver og verneombud som er det sentrale. Arbeidsgiver må legge til rette for samarbeid med god opplæring, informasjonsdeling og ikke minst involvering.  De ansatte velger sitt verneombud, den som de mener er best egnet. Noen tips fra Advokatfellesskapet Lovende for å sikre en god vernetjeneste og et godt samarbeid i din virksomhet:

 Gi verneombudet god opplæring og nødvendig tid til å utføre sitt verv forsvarlig.  

Både ledelse, tillitsvalgte, de ansatte og verneombudet må få tilstrekkelig kunnskap om hva vernetjenesten skal bidra med og hva deres ulike roller er. 

Hold faste møter slik at det etableres en trygg arena for å ta opp saker. 

Involver verneombudet før arbeidsmiljøtiltak iverksettes. 

Annicken og Heidi Lill minner om at formålet med den organiserte vernetjenesten er dels at den skal virke som støtte for arbeidsgiveren i vernearbeidet, og at den skal sikre arbeidstakerne innflytelse og kontroll når det gjelder gjennomføringen av vernearbeidet. Har dere spørsmål til dette ikke nøl med å ta kontakt med oss.