Årets siste nyhetsbrev fra Advokatfellesskapet Lovende
Vi ønsker alle våre klienter og samarbeidspartnere en riktig fredfylt jul og et fargerikt nytt år!:

Årets siste nyhetsbrev fra Advokatfellesskapet Lovende. Vi ønsker alle våre klienter og samarbeidspartnere en riktig fredfylt jul og et fargerikt nytt år!

Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent!

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.  

Hva er fremtidsfullmakt?

Vergemålsloven § 78 definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.» Vergemålsloven har særskilte regler om fremtidsfullmakter i kapitel 10, og det er svært viktig at disse reglene følges. For har du ikke formalitetene i orden, så gjelder ikke fullmakten.Hvorfor bør du vurdere å opprette fremtidsfullmakt?Dersom man ikke er i stand til å ivareta egne interesser må noen andre gjøre det, enten en verge eller en fullmektig. Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig».

En fremtidsfullmakt åpner opp for mer fleksible løsninger som ivaretar dine ønsker og behov. En fremtidsfullmakt gjør livet langt enklere for både den som blir rammet av en sykdom eller ulykke, og for de pårørende.

Bakgrunnen for dette er at ved en fremtidsfullmakt har du selv opprettet en fullmakt hvor du bestemmer hvem som skal få ansvaret.   

Fordelen med fremtidsfullmakt

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.Uten fremtidsfullmakt vil formuen din kunne bli låst, og fylkesmannen overtar ansvaret for midlene dine. Med fremtidsfullmakt vil du altså selv kunne bestemme at ektefelle eller barna skal kunne fordele og få glede av dine verdier om du blir dement og kommer på sykehjem.Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at du også kan få høyere egenbetaling på sykehjem om midlene dine blir låst enn du kunne hatt om familien fikk glede av formuen. Det gir dessuten mulighet for å hindre misbruk, konflikter og krangling om hva som skal skje med bolig og hytte.  

Hva kan du bestemme i din fremtidsfullmakt?

Du kan selv bestemme hvem som skal få ansvaret for fremtidige avgjørelser på dine vegne. Dette gjelder både økonomiske og personlige forhold. 

  • Du kan på forhånd godkjenne utdeling av forskudd på arv, og bestemme fordelingen.  Eller du kan bestemme at det ikke skal deles ut forskudd på arv fra deg.

  • Du kan bestemme hva som skal skje med dine midler på konti, du kan fastsette hva som skal skje med eiendelene dine og fast eiendom. 

  • Du kan sette føringer for fremtidig pleie.

  • Driver du egen virksomhet, kan du i fremtidsfullmakten bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften når du ikke er i stand til det selv.

Slik oppretter du fremtidsfullmakt

Du kan opprette en fremtidsfullmakt når du har fylt 18 år, og har evnen til å forstå hva fullmakten innebærer. Som fullmektig kan du velge en eller flere personer som på tidspunktet fullmakten trer i kraft har fylt 18 år, og som ikke er satt under vergemål.Du kan ikke utpeke juridiske personer, som for eksempel et advokatfirma. De fleste velger ektefelle, samboer eller barn som fullmektig, og flere kan få fullmakt samtidig. Det kan være upraktisk, og skape uenigheter. Tenk derfor gjennom hva som er praktisk, og det kan være en fordel å informere familien og begrunne valget.

Hvis fullmektigen selv blir forhindret, så er det hensiktsmessig å bestemme i fullmakten hvem som skal tre inn som ny fullmektig.

Pass på formkravene

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift.

Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske. Vitnene må ha fylt 18 år og må forstå betydningen av å undertegne.

Framtidsfullmakten bør også dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av egen fri vilje og hadde evne til å forstå hva den innebærer. Påskriften bør inneholde opplysning om fødselsdatoen til vitnene og deres dresse.

Fullmektigen, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne. På bakgrunn av alminnelige habilitetsbetraktninger bør det heller ikke velges vitner som kan ha en egeninteresse i at det opprettes en fremtidsfullmakt med det aktuelle innhold.

Det vil eksempelvis være tilfelle dersom et eller begge vitnene vil kunne motta gaver/arveforskudd etter fremtidsfullmakten.

Vær oppmerksom på at det ikke er nok å kalle fullmakten fremtidsfullmakt, det må gå klart frem av dokumentet at fullmakten skal gjelde etter at det har inntruffet noe som gjør deg ute av stand til å ta egne beslutninger.

Den som er fullmektig tar stilling til når fullmakten trer i kraft, og underretter den det gjelder, hans eller hennes ektefelle eller samboer, eller andre nære slektninger om det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Stadfesting fra fylkesmannenFor at fullmakten skal kunne brukes vil det i praksis være nødvendig med stadfesting fra Fylkesmannen om at fullmakten har trådt ikraft.  Da skal fullmektigen få en attest, som vil kunne benyttes til praktiske gjøremål. Attesten vil også tinglyses/registreres i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen.

Selv om stadfestelse er valgfritt, så er det ikke mye man kan bruke fullmakten til uten en slik attest.

  • Følgende må sendes inn for at Fylkesmannen skal kunne stadfeste fremtidsfullmakten:

  • Fremtidsfullmakten i original eller attestert kopi

  • Sendes fylkesmannen i det fylket hvor fullmaktsgiver er folkeregistrert.

  • Utfylt søknadsskjema «Søknad om fylkesmannens stadfestelse av ikrafttredelse av Fremtidsfullmakt» (søknadsskjema er tilgjengelig på vergemal.no)

  • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers nærmeste pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Denne dokumentasjonen skal være signert av de pårørende.

  • Legeerklæring hvor det tas stilling til fullmaktsgivers diagnose(-r), om fullmaktsgiver er i stand til å ivareta sine interesser i økonomiske- og personlige forhold og en vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse når det gjelder personlige (herunder representasjon overfor offentlig myndighet) og økonomiske interesser.

Fylkesmannen ber i tillegg om at fullmektigen sørger for at lege oversender, legeerklæring/journalopplysninger som gir Fylkesmannen informasjon om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på tidspunktet da fremtidsfullmakten ble opprettet.Dette er særlig viktig hvor fullmaktsgiver opprettet fremtidsfullmakten forholdsvis kort tid før dens ikrafttredelse eller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet.Det er Fylkesmannen har ansvaret for å kontrollere at fullmakten ikke misbrukes, og fullmaktsgiver kan settes under vergemål dersom misbruk oppdages.

Oppbevaring

Det eksisterer ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik man har for testamenter. Du bør derfor i samråd med fullmektigen sørge for forsvarlig oppbevaring av fullmakten. Har du få nære pårørende kan det være fornuftig å informere fastlegen om fremtidsfullmakten, og hvor den oppbevares.

Tilbakekalling

Fullmakten kan tilbakekalles – dersom fullmaktsgiveren har evnen til å forstå betydningen av hva han gjør.Kan jeg gjøre dette selv uten bistand av en advokat? Ja, det kan du! Noen ganger kan det å få advokatbistand allikevel være greit.  Ta gjerne kontakt med oss. Vi har opparbeidet oss bred erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter. 

Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Annicken Iversen, Hanne Wesche og Hanna Kjærnet