Årets siste nyhetsbrev
nb-2023-12-08:

Årets siste nyhetsbrev fra Advokatfellesskapet Lovende Endringer i lovverket fra 2024 I vårt forrige nyhetsbrev skrev vi om kommende nye regler i Arbeidsmiljøloven for konsern.  I årets siste nyhetsbrev omtaler vi flere aktuelle lovendringer pr 1.1. 2024. Krav om verneombud ved 5 eller flere ansatte Fram til nå har man vært pålagt å ha verneombud når man er 10 eller flere ansatte i virksomheten. Virksomheter med færre enn 10 har kunnet avtale en annen ordning, for eksempel å ikke ha verneombud. Fra 1. januar 2024 vil virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere være pålagt å ha minst ett verneombud. Man kan med andre ord kun avtale en annen ordning hvis man er 4 eller færre ansatte. Vi presiserer at forventningene til rollen om verneombud forsterkes ved at arbeidsmiljøloven etter 1. januar 2024 eksplisitt sier at et verneombud skal ivareta interessene til alle arbeidstakere og andre som gjør en jobb i tilknytning til virksomheten og at verneombudets ansvar også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om dette ansvaret allerede er innbakt i rollen, er det nå tatt med i lovteksten. Nye regler for arbeidsmiljøutvalg Fra 1. januar 2024 endres også reglene for når det er krav om å ha Arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var kravet minst 50 ansatte, eller mellom 10 og 50 ansatte når en av partene ved virksomheten krever at AMU skal opprettes. Nå sier regelen at det skal opprettes AMU når det jevnlig sysselsettes mer enn 30 arbeidstakere.   Hva er AMUs oppgaver?  AMU skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og oppgavene er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 7-2. AMU kan også tillegges andre oppgaver enn de som følger av arbeidsmiljøloven, men i slike saker har ikke utvalget den samme myndigheten.  Valg av representanter i AMU:  Arbeidstakernes representanter i AMU velges normalt ved flertallsvalg. Alle ansatte, bortsett fra den eller de som leder virksomheten i arbeidsgivers sted, har forslag- og stemmerett og er valgbare. Også deltids, time- og korttidsansatte, vikarer osv., kan velges. I motsetning til valget av verneombud skal dette valget være skriftlig og hemmelig. Lederen for AMU velges for 1 år av gangen. Denne velges blant medlemmene i AMU. Funksjonstiden for medlemmene av AMU er 2 år.  Hvem skal være med i AMU?  Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Opprettelse av AMU forutsettes å begynne med at arbeidsgiveren utpeker sine representanter i utvalget. Arbeidsgiver kan peke ut hvem de måtte ønske i virksomheten, også personer blant arbeidstakerne. Det skal alltid sitte en representant fra den øverste ledelsen i AMU. Verneombudet skal også være medlem av AMU.  Har virksomheten knyttet til seg verne- og helsepersonell i form av en bedriftshelsetjeneste, skal de være representert i AMU. Sistnevntes rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget.  Lovpålagt opplæring av AMU: Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at medlemmer av AMU får den opplæring som er nødvendig for at de skal kunne utøve sine verv på en forsvarlig måte. Opplæringen bør legges til arbeidstiden, og deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Blir opplæringen lagt i fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinært arbeidstid, uten overtidstillegg.  Ny godkjenningsordning fra 1. januar 2024 for bemanningsforetak Fra 1. januar 2024 vil dagens ordning med registrering av bemanningsforetak legges ned, og erstattes av en godkjenningsordning. Det betyr at bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, og som allerede er registrert, må få godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Også utenlandske virksomheter må være registrerte, selv om arbeidet utføres fra utlandet. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrerte i dette registeret. Visste du at på https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/registrerte-bemanningsforetak/finn-bemanningsvirksomheter/ kan du finne godkjente bemannningsbyråer i ditt nærområde? Annicken og Heidi Lill ønsker våre lesere en gledelig jul og et  spennende nytt år!