Arbeiderpartiet varsler begrensninger i adgangen til midlertidig tilsettelse
Stortingsvalg: Arbeiderpartiet varsler at de ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i  medhold av Arbeidsmiljøloven § 14-9 (f).

I dette nyhetsbrevet ønsker vi å gjøre våre abonnenter oppmerksom på at i forbindelse med Stortingsvalget, varslet Arbeiderpartiet at de ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i  medhold av Arbeidsmiljøloven § 14-9 (f). Vi legger til grunn at de andre mulighetene til å tilsette midlertidig i Arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a - e vil bestå, og at inngåtte avtaler om generelle midlertidige ansettelser vil kunne fullføres selv om hjemmelen i Arbeidsmiljøloven § 14-9 (f) skulle bli fjernet av et nytt Storting. Når kan man ansette noen midlertidig? Det kan som kjent oppstå behov for å ansette noen for en kort periode, f.eks. ved usikkerhet rundt bemanningsbehovet. Da er midlertidig ansettelse være et godt alternativ. Skal du ansette en arbeidstaker midlertidig, må du sørge for å ha en lovlig grunn!

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven§ 14-9 er at arbeidstaker skal ansettes fast. Men i visse tilfeller er det lov å ansette noen midlertidig. Loven angir seks situasjoner hvor midlertidig ansettelse i dag er lovlig: a) Arbeid av midlertidig karakter b) Arbeid for en eller flere andre c) Praksisarbeid d) Deltaker i arbeidsmarkedstiltak. e) Deltakere i den organiserte idretten, for eksempel trenere, dommere og ledere f) På generelt grunnlag i inntil 12 måneder.

Kort om dagens mulighet til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag i inntil 12 måneder Arbeidsmiljøloven § 14-9 (f) gir arbeidsgiver mulighet til å ansette arbeidstakere uten noen nærmere begrunnelse. Arbeidstaker kan ansettes midlertidig for å utføre ordinære og løpende oppgaver i virksomheten. For denne typen ansettelser gjelder imidlertid en karanteneperiode på 12 måneder dersom arbeidstaker ikke får videre ansettelse. I karanteneperioden kan ikke arbeidsgiver ansette nye arbeidstakere til å utføre samme type oppgaver. Ved ansettelser på dette grunnlaget er det en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig etter denne bestemmelsen. Kvoten for antall ansatte er 15 %, men minst 1 arbeidstaker. Ved beregning av kvoten tas utgangspunkt i antall ansatte i virksomheten, det vil si både hel- og deltidsansatte, og midlertidige og faste ansatte. Som sagt innledningsvis er adgangen til generell midlertidig ansettelse fremdeles gjeldende rett. Regjeringskabalen er ennå ikke lagt og hva fremtidens lovverk rundt adgangen til generell midlertidig tilsetting vil bli er i skrivende stund ukjent.