Fra permittering til oppsigelse – 10 tips til arbeidsgiver
Nye utfordringer: Vi anbefaler virksomhetene å bruke tiden på å vurdere deres fremtidige arbeidskraftbehov

Det er på det rene at situasjonen er prekær i de fleste bransjer i hele landet som en følge av Covid-19. Svært mange har permittert sine ansatte. Vi anbefaler virksomhetene å bruke tiden på å vurdere deres fremtidige arbeidskraftbehov. Advokatfellesskapet Lovende har 10 tips som er viktige råd for arbeidsgivere som vurderer å gå fra permittering til oppsigelse.

1. Beslutning om nedbemanning må være forankret i ledergruppe og styre. Det må dokumenteres et varig redusert behov for arbeidskraft.

2. Utarbeid en oversikt som viser hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. For eksempel hvilken nøkkelkompetanse er nødvendig. Husk å følge loven og hovedavtalens krav til saksbehandling. Særlige regler for masseoppsigelser og lovpålagt drøfting med tillitsvalgt. 3. Etabler en god og jevnlig dialog med de tillitsvalgte/ansattes representant.

4. Arbeidsgiver skal beslutte kriterier for utvelgelsen, om mulig i samarbeid med tillitsvalgte. Eksempelvis ansiennitet, kvalifikasjoner, egnethet, alder og sosiale forhold.

5. Det er viktig med forutsigbar, konsekvent og tilstrekkelig informasjon både internt og eksternt. Ta hensyn til arbeidstakernes reaksjoner og opplevelser i endringsprosessen. Ulike reaksjonsmønstre og faser må ivaretas.

6. Arbeidsgiver må sikre saklig grunnlag for oppsigelse. Tilby annet passende arbeid der hvor det er aktuelt. Begrunn utvelgelsen og foreta en interesseavveining mellom virksomheten og arbeidstakers behov.

7. Arbeidsgiver skal innkalle til drøftingsmøte med arbeidstaker før oppsigelse kan besluttes. Opplys om arbeidstakers rett til å ha med rådgiver i møte.

8. Husk korrekt utformet oppsigelse. Oppsigelsen må leveres personlig eller sendes rekommandert. Permitterte arbeidstagere som mottar oppsigelse, har rett til arbeid og lønn i oppsigelsestiden.

9. Arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Vær oppmerksom på at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til saken er rettslig avgjort.

10. HUSK referat fra alle møter, dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon.

Har du spørsmål om oppsigelse under permittering kan Advokatfellesskapet Lovende bistå. Ta kontakt for mer informasjon.